DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  XÃ ĐỨC HỢP CUNG ỨNG MỨC ĐỘ 3 NĂM 2022

Văn hóa - Xã hội
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC HỢP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  XÃ ĐỨC HỢP THỰC HIỆN MỨC ĐỘ 3
TT LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CẤP ĐỘ
1 CÔNG AN Đăng kí quản lí cư trú 3
2 HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP Đăng kí khai sinh 3
Đăng kí khai tử 3
Đăng kí kết hôn 3
Xác định tình trạng hôn nhân 3
Nhận cha, mẹ con 3
Đăng kí giám hộ 3
Đăng kí nhận con nuôi 3
Đăng ký lại kết hôn 3
Đăng ký chấm dứt giám hộ 3
Cấp bản sao trích lục hộ tịch 3
Sửa sai sót giữ liệu hộ tịch 3
3 LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI Cấp giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo 3
Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế 3
Liên thông thủ tục mai táng phí 3
Liên thông đề nghị hưởng chế độ trợ cấp xã hội 3