Kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024

ỦY BAN NHÂN DÂN  XÃ ĐỨC HỢP ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ————————— Số:  15 /KH-UBND  Đức Hợp, ngày 09  tháng  5  năm 2022  KẾ HOẠCH Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 ———————— Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của […]

Continue Reading

TẠM DỪNG TIẾP CÔNG DÂN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP –––––––– Số:         / TB-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––– Đức Hợp, ngày ….. tháng 12 năm 2021  THÔNG BÁO Về viêc tạm dừng tiếp công dân để phòng, chống dịch Covid-19 ––––––––––– Thực hiện Thông báo […]

Continue Reading

Hội Cựu chiến binh xã Đức Hợp tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Hội CCB xã Đức Hợp tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kì 2022-2027 Sau đây là một số hình ảnh của đại hội                       Đồng chí Phạm Thái Sơn- tỉnh ủy viên- Bí thư huyện ủy- Chủ tịch HĐND […]

Continue Reading