Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP KHÓA XXIV NHIỆM KÌ 2021-2026 ( Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-UBBC ngày 01/6/2021 của UBBC xã Đức Hợp) –––––––––––––– TT Họ và tên Đơn vị bầu cử Ngày, tháng, năm sinh Nơi ở hiện nay […]

Continue Reading

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dan xã Đức Hợp khóa 24, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kì 2021-2026

Continue Reading

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ ĐỨC HỢP Số:          /NQ-UBBC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Đức Hợp, ngày      tháng       năm 2021 NGHỊ QUYẾT Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp khóa XXIV, […]

Continue Reading

Kế hoạch xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2021 xã Đức Hợp

Kế hoạch xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2021 xã Đức Hợp UBND XÃ ĐỨC HỢP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ –––––––– Số: 01/KH- HCTĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc –––––––––––––––––––––– Đức Hợp, ngày 01 tháng 4 năm 2021   KẾ […]

Continue Reading

Quyết định thành lập Các tổ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

Quyết định số 31 thành lập Các tổ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 PDF ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP ––––––– Số:   31  /QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– Đức […]

Continue Reading

Hội Người Cao tuổi xã Đức Hợp tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kì 2021-2026

Sáng ngày 25/3/2021, Hội Người Cao tuổi xã Đức Hợp long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kì 2021-2026. Nhằm đánh giá tổng kết công tác hội trong nhiệm kì qua, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo Hội trong nhiệm kì tới. Trong nhiệm kì qua […]

Continue Reading

Quyết định công bố danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Đức Hợp nhiệm kì 2021-2026

Quyết định về việc công bố các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kì 2021-2026

Continue Reading