Đức Hợp nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Văn hóa - Xã hội

KẾ HOẠCH

Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI)

Xã Đức Hợp năm 2022

                    Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên. Nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI cấp huyện, UBND xã ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2022 (Chỉ số PAPI) như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích
 3. a) Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 17/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Hưng Yên, phấn đấu Chỉ số PAPI của xã năm 2022 tăng bậc so với năm 2021.
 4. b) Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp Nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách; nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp từ huyện đến xã, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với Nhân dân.
 5. c) Xác định cụ thể trách nhiệm của từng bộ phận, các ngành đoàn thể xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số PAPI của huyện; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các đoàn thể, của mỗi cán bộ, công chức và Nhân dân trong nỗ lực cải thiện Chỉ số PAPI.
 6. 2. Yêu cầu:
 7. a) Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các bộ phận cán bộ, công chức chuyên môn trên địa bàn xã. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các bộ phận; xác định cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục.
 8. b) Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến cả hệ thống chính trị, toàn xã hội, thực hiện tốt yêu cầu; thấu hiểu, chia sẻ và kịp thời giải quyết các vướng mắc, bức xúc của Nhân dân, của tổ chức và cá nhân; đánh giá đúng thực trạng, xây dựng Kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan đến việc xác định Chỉ số PAPI của địa phương.
 9. NỘI DUNG
 10. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với các nội dung của Chỉ số PAPI đặt ra:
 11. a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn để chủ động tổ chức thực hiện nhằm phát huy được sự đồng thuận, tham gia, ủng hộ; cải thiện đánh giá của người dân; góp phần cải thiện Chỉ số PAPI của tỉnh, huyện, xã trên 8 lĩnh vực Chỉ số PAPI đề cập như sau:

– Tổ chức các hoạt động, thực hiện các phương thức phù hợp để người dân được tham gia tích cực và chủ động vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; phát huy quyền làm chủ của người dân, góp phần cải thiện hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương.

– Thực hiện đúng đủ việc công khai, minh bạch trong việc ra quyết định theo quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị, phát giác, thắc mắc của người dân; thực hiện giải đáp, xử lý, điều chỉnh kịp thời, đúng quy định những ý kiến của người dân.

– Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; tăng cường hiệu quả các phương thức tương tác giữa chính quyền và người dân; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết có hiệu quả những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

– Tích cực kiểm soát tham nhũng trong các dịch vụ công ích, đặc biệt các lĩnh vực thiết yếu tới đời sống dân sinh: Y tế, Giáo dục,

– Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan hành chính nhà nước; đặc biệt chú trọng các thủ tục hành chính: chứng thực, xác nhận, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và các dịch vụ hành chính.

– Nâng cao chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu như: Y tế, Giáo dục bậc tiểu học; cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân: điện lưới, nước sạch, giao thông, quản lý rác thải, an ninh trật tự…

– Nghiêm túc trong công tác quản trị môi trường; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân hướng tới phát triển bền vững.

– Nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị điện tử; hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hiện tốt trách nhiệm phản hồi đối với ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua cổng thông tin điện tử.

 1. Công tác thông tin, tuyên truyền
 2. a) Tăng cường các kênh truyền thông, hình thức truyền thông, thời lượng truyền thông, tần suất truyền thông tới cộng đồng, tới các khu vực dân cư, tới tận người dân. Khuyến khích các phương thức truyền thông mới, phù hợp với điều kiện kinh tế, trình độ, xu hướng của từng khối đối tượng và khu vực dân cư. Chủ động về thời điểm thông tin, nội dung thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để người dân kịp thời, dễ dàng tiếp cận thông tin chính thống; chỉ dẫn cách thức, địa điểm, thời gian tiếp cận thông tin; hướng dẫn người dân xử lý thông tin.
 3. b) Nội dung tuyên truyền cần tập trung: hiểu biết về chính sách, pháp luật trong những lĩnh vực gần gũi, sát với đời sống người dân; quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong quá trình sinh sống, học tập, làm việc tại địa phương; trách nhiệm tham gia các hoạt động và đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền cơ sở; Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ, công chức xã, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và của Nhân dân trong thực hiện dân chủ; phổ biến những nỗ lực của trong vận hành chính quyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; những thành quả trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, huyện và địa phương; quan điểm, thái độ, quyết tâm và kết quả đã đạt được trong thực hiện an sinh xã hội, dịch vụ công, bảo vệ môi trường, phòng chống tham nhũng, trách nhiệm giải trình của chính quyền…
 4. c) Tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa và kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh, của huyện và của địa phương năm 2021 và những năm qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm đối với các nội dung tại Chỉ số PAPI; từ đó xác định trách nhiệm của các bộ phân chuyên môn địa phương và các tổ chức và cá nhân trong việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
 5. Thực hiện Kế hoạch
 6. a) Chủ động phối hợp các cấp, các ngành để đề xuất lồng ghép phù hợp nội dung cải thiện Chỉ số PAPI vào nội dung kiểm tra của các đoàn công tác: Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; kiểm tra Cải cách hành chính; kiểm tra công vụ; thanh tra ngành Nội vụ theo kế hoạch.
 7. d) Cán bộ, công chức chuyên môn chủ động chấn chỉnh, khắc phục kịp thời các thiếu sót, tồn tại trong thực hiện chức trách, thực thi công vụ,nhằm phát hiện những thiếu xót kịp thời đề xuất ngành dọc thuộc lĩnh vực quản lý; tham mưu, kiến nghị UBND huyện chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, thiếu sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Văn phòng UBND xã

Là bộ phận chuyên môn thường trực giúp UBND xã triển khai thực hiện các nội dung nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của xã. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình hình thực hiện của các bộ phân chuyên môn theo quy định;

Chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của địa phương năm 2022.

Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đối với cán bộ, công chức; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

Chủ động xây dựng các quy chế phối hợp công tác, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, chuyên đề; trao đổi thông tin thường xuyên, phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực giúp UBND xã triển khai thực hiện các nội dung nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của địa phương.

Xây dựng các biểu, bảng mẫu báo cáo theo ngành, lĩnh vực; tổng hợp báo cáo và đề nghị các bộ phận liên quan, báo cáo định kỳ (nếu cần thiết) báo cáo UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) theo quy định.

 1. Cán bộ, công chức xã:
 2. a) Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình địa phương, cán bộ, công chức chủ động triển khai thực hiện theo nhiệm vụ và thẩm quyền, nhằm nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công xã nói riêng và cấp huyện nói chung trong năm 2022.
 3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

UBMTTQ xã  phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong việc tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Chỉ số PAPI và trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch nhằm nâng cao Chỉ số PAPI của xã;vận động, hướng dẫn Ban Mặt trận các thôn tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

 1. Công chức Văn hóa xã hội, thông tin tuyên truyền và TDTT xã

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch; đưa tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện để nhân dân biết, giám sát.

Trên đây là Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công xã Đức Hợp năm 2022, yêu cầu các cán bộ, công chức, đơn vị có liên quan, các thôn  căn cứ thực hiện./.