Bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sau kì nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu

Văn bản

06 Công văn phòng, chống dịch Covid-19 sau kì nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu.

UBND XÃ ĐỨC HỢP

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

––––––

Số  06/BCĐ

 

V/v triển khai bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sau kì nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

 

Đức Hợp, ngày 18 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

Cán bộ, công chức; trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã;

Các đồng chí Trưởng thôn;

Trường THPT Đức Hợp;

Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 14/BCĐ ngày 17/02/2021; Công văn số 15/BCĐ ngày 18/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid -19 huyện Kim Động; về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid- 19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tỉnh ngoài sau kì nghỉ Tết Nguyên đán trở lại làm việc trên địa bàn Tỉnh Hưng Yên; Công văn số 314 ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên; Công văn số 121/UBND-VP ngày 18/02/2021 của UBND huyện Kim Động về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến ca nghi nhiễm Covid-19 và triển khai bổ sung các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 sau kì nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu. Ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, Trưởng các ban, ngành đoàn thể xã, Trưởng các thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Đức Hợp và toàn thể nhân dân cần thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Khẩn trương truy vết, rà soát, xác minh F1, F2, F3 đối với trường hợp F0 liên quan đến ca nghi nhiễm làm việc tại Công ty TNHH Fuji Bakelite Việt Nam vào nước ta từ ngày 01/02/2021; Tổ chức cách li và quản lí chặt chẽ các đối tượng theo quy định.

Thực hiện ngay việc phun khử trùng tiêu độc tất cả các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm, trụ sở các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà xưởng.

Chỉ cho phép người lao động có nguy cơ vào làm việc khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Sats-Cov-2 tại các phòng xét nghiệm được khẳng định theo Thông báo của cơ quan Y tế trong thời hạn 7 ngày trước khi vào xã.

Tạm dừng tiếp nhận người đến từ vùng có dịch (Vùng có dịch gồm: Toàn bộ tỉnh Hải Dương; các khu vực trong tỉnh trên cả nước có quyết định phong tỏa hoặc giãn cách xã hội)

Người từ vùng dịch nếu vẫn cố tình vào địa bàn xã thì bắt buộc phải cách li tại cơ sở cách li tập trung hoặc cơ sở lưu trú và tự phải trả phí cách li.

Người có nguy cơ chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với Sats-CoV-2 nếu đã quay trở lại địa bàn xã Đức Hợp cần phải báo ngay với Trạm Y tế xã, tự cách li tại nơi cư trú cho đến khi có kết quả xét nghiệm.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan quản lí nhà nước và nhân dân trên địa bàn xã tạm thời không đi thăm quan, du lịch, việc riêng ra ngoài tỉnh hoặc đến những nới đã công bố có dịch kể từ 17 giờ ngày 18/02/2021; trừ trường hợp đặc biệt phải có sự đồng y của thủ trưởng, cơ quan đơn vị, người đứng đầu các cơ quan đơn vị và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, chủ cơ sở có thuê mướn lao động chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tiếp nhập người lao động có nguy cơ và công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà xưởng.

Lập danh sách người lao động có nguy cơ có nhu cầu xét nghiệm trong cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà xưởng và đăng kí với Trạm y tế xã và Trung tâm Y tế huyện Kim Động.

Kinh phí xét nghiệm cho người lao động có nguy cơ; Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, nhà xưởng có nhu cầu xét nghiệm phải tự chi trả toàn bộ kinh phí liên quan đến công tác lấy mẫu xét nghiệm theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và Công văn hướng dẫn số 5834/BYT-KHTC ngày 27/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Trạm Y tế : Tổ chức tiếp nhận tổng hợp, đăng kí nhu cầu xét nghiệm của người lao động trong các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp, nhà xưởng và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã gửi về trung tâm Y tế huyện Kim Động.

Công an xã, các đồng chí Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Công an viên, nhân viên Y tế: Nắm bắt tình hình di biến động dân số tại địa phương, kiểm soát chặt chẽ người từ tỉnh ngoài vào địa bàn xã; đặc biệt là người từ các tỉnh có dịch và các vùng có dịch theo thông báo của ngày Y tế; kịp thời báo cáo, xử lí nghiêm đối với các trường hợp khai báo chậm, không khai báo, cố tình vi phạm, đồng thời triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, tuyệt đối không để tình trạng dịch bênh lây lan trên địa bàn xã. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà đề nghị các đồng chí kiểm soát tất cả người từ ngoài tỉnh vào địa bàn xã phải thực hiện khai báo y tế, kiểm soát lịch trình đi lại, tiếp xúc.

Tăng cường quản lí phương tiện vận tải ra vào địa bàn thôn, xã trừ những phương tiện được ưu tiên làm công tác phòng chống dịch, tiếp tế và những xe được phép theo quy định.

Xe trở hàng hóa đến địa bàn xã: Chỉ cho phép mỗi xe được 01 lái xe khi có đầy đủ giấy tờ về thân nhân, hàng hóa, khai báo y tế.

Các  cơ quan doanh nghiệp, nhà xưởng tiếp tục triển khai các hoạt động làm việc, sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường nhưng phải tuân thủ nghiêm về công tác phòng, chống dịch Covi-19 theo quy đình của Cơ quan Y tế.

Nhận được Công văn này yêu cầu tất cả các đồng chí Trưởng thôn, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, Chủ nhà xưởng đóng trên địa bàn xã và toàn thể nhân dân nghiêm túc triển khai, thực hiện. Nếu công tác phòng chống dịch không tốt để xảy ra lây lan dịch bệnh Covid-19 người đứng đầu cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: BCĐ, Y tế.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hằng