xã Đức Hợp truy vết công dân tiếp xúc gần với 29 công dân F1 và F2 xã Mai Động

Văn bản

Truy viết, khai báo y tế đối với công dân từ Cẩm Giàng- Hải Dương về và công dân tiếp xúc với đối tượng  F1- F2 thôn Vân Nghệ xã Mai Động

UBND XÃ ĐỨC HỢP

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

––––––

Số 03/BCĐ

V/v truy viết, khai báo y tế đối với công dân từ Cẩm Giàng- Hải Dương về quê ăn tết và công dân tiếp xúc 29 công dân thuộc F1, F2 thôn Vân Nghệ xã Mai Động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày 14 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

Các đồng chí Trưởng thôn;

Các ban ngành đoàn thể;

Hiệu trưởng các nhà trường;

Thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã.

 

Căn cứ Công văn hỏa tốc số: 309;310 ngày 14/02/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch liên quan đến trường hợp F0 Nguyễn Văn Tâm là công nhân Công ty Cổ phần NWRAI, Bạch Sam, Mỹ Hào; truy vết, khai báo và tổ chức xét nghiệm tất cả người từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) Hưng Yên.

Căn cứ Báo cáo nhanh số 30/BC-BCĐ ngày 14/02/2021 của UBND xã Mai Động về việc 29 công dân xã Mai Động tiếp xúc gần với đối tượng F0, F1.

Theo Báo cáo của UBND xã Mai Động anh Tạ Quang Hà sinh năm 1983 có hộ khẩu thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện –Hải Dương là công nhân Công ty Thiên Hà- Bạch Sam- Yên Mỹ- Hưng Yên là bạn của anh Nguyễn Văn Tâm đã dương tính với Covid-19;

Ngày 02/02/2021 anh Hà có tiếp xúc gần với anh Nguyễn Văn Tâm; đến ngày 07/02/2021 anh Tạ Quang Hà về nhà bốvợ ăn tết tại gia đình nhà ông Phạm Văn Chuyền thôn Vân Nghệ xã Mai Động- Kim Động- Hưng Yên.

Nay UBND xã Mai Động đã truy vết được 29 công dân có tiếp xúc gần với anh Tạ Quang Hà và người nhà ông Phạm Văn Chuyền.

Để nâng cao cảnh giác phòng, chống dịch Covi-19 trên địa bàn xã Đức Hơp, Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

  1. Các đồng chí Trưởng thôn, Thủ trưởng các đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, Trạm trưởng trạm y tế, Nhân viên Y tế thôn thông báo và truy vết tất cả công dân từ huyện Cẩm Giàng và những người sống cùng nhà các đối tượng trên về địa bàn xã Đức Hợp ăn tết kể từ ngày 15/01/2021 đến nay phải khai báo Y tế, lấy mẫu máu làm xét nghiệm sàng lọc Sart-CoV-2.
  2. Truy vết tất cả công dân trên địa bàn xã Đức Hợp đã tiếp xúc gần với anh Tạ Quang Hà và 29 công dân xã Mai Động cần phải liên hệ ngay với các đồng chí Trưởng thôn, Trạm Y tế để khai báo Y tế hoặc khai trực tiếp trên Website duchop.gov.vn ; Mục: KHAI BÁO Y TẾ VỀ QUÊ ĐỨC HỢP ĐÓN TẾT.
  3. Nhận được Công văn này yêu cầu tất cả các đồng chí Trưởng thôn, Trưởng các ban ngành đoàn thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xãvà toàn thể nhân dân nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Trường hợp nào không tự giác, không tổ chức lấy máu xét nghiệm sàng lọc Sart-CoV-2; cố tình che giấu  không khai báo Y tế để xảy ra lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: BCĐ, Y tế.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hằng