Xã Đức Hợp yêu cầu đóng cửa các cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng

Văn bản

UBND XÃ ĐỨC HỢP

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

––––––

Số 05/BCĐ

V/v đóng cửa các cơ sở tôn giáo, thờ tự, tín ngưỡng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày 16 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:

Ban Quản lí Di tích lịch sử Quốc giaĐình Đồng Hạ
Giáo xứ Đức Ninh;
Trụ trì Chùa Diên Khánh;
Các đồng chí Trưởng thôn.

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Kim Động ngày 15/02/2021 về việc đóng cửa tất cả các Di tích, đền, đình, chùa , nhà thờ, giáo họ và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên kể từ 12 giờ ngày 16/02/2021.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng lan nhanh và bùng phát mạnh tại tỉnh Hải Dương; kể từ 0 giờ ngày 16/02/2021 toàn tỉnh Hải Dương phải phong tỏa vì dịch Covid-19 vẫn tiếp tục bùng phát. Nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung và xã Đức Hợp, huyện Kim Động nói riêng. Thực hiện Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBD huyện. Chủ tịch UBND xã yêu cầu tất cả các Ban quản lí di tích Đình Đồng Hạ; Trụ trì Chùa Diên Khánh; Hội đồng mục vụ và Linh mục Giáo xứ Đức Ninh; Người quản lí, trông coi các Nhà thợ họ, giáo và các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự khác trên địa bàn xã Đức Hợp dừng mọi hoạt động tín ngưỡng, đóng cửa cơ sở tín ngưỡng không tổ chức các hoạt động hành lễ, tín ngưỡng kể từ 12 giờ 00 ngày 16/02/2021 cho đến khi có thông báo trở lại của cơ quan có thẩm quyền.

Vì sức khỏe của cộng đồng và toàn xã hội, Chủ tịch UBND xã yêu cầu Chủ các di tích, Trụ trì Chùa Diên Khánh; Hội đồng mục vụ và Linh mục Giáo xứ Đức Ninh, Ban quản lí Đình, Đền, Miếu và các cơ sở thờ tự, tôn giáo khác thực hiện tốt nội dung trên. Cơ sở tôn giáo nào còn tổ chức hoạt động, xảy ra dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thì người quản lí, người Chủ trì cơ sở đó hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các đ/c trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã, Trưởng thôn, Phó thôn, Công an xã, công an viên, các ban ngành đoàn thể xã, thôn tích cực tuyên tuyền, nhắc nhở để nhân dân biết thực hiện tốt nội dung trên./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: BCĐ, Y tế.

TM. ỦY BAN CHỈ ĐẠO XÃ

TRƯỞNG BAN

                          (Đã ký)

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Thị Hằng