Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử HĐND xã Đức Hợp khóa 24, nhiệm kì 2021-2026

Văn bản

Quyết định thành lập UBBC HĐND xã Đức Hợp nhiệm kì 2021-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC HỢP

––––––––––

Số:  14/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu

Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp, khóa XXIV, nhiệm kì 2021-2026

–––––––––––

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026;

Căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 09/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kì 2021-2026;

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định về phân cấp công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã;

Theo đề nghị của Văn phòng- Thống kê xã.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kì 2021-2026 (sau đây gọi tắt là Ủy ban bầu cử xã) gồm các ông bà có tên sau:

 1. Chủ tịch: Ông Trần Văn Tư- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã;
 2. Các Phó Chủ tịch:
 3. Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã – Phó Chủ tịch Thường trực;
 4. Bà Hà Thị Thanh Hoa – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã;
 5. Ông Trần Ngọc Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân xã;
 • Thư ký: Ông Nguyễn Ngọc Thương- Công chức Văn Phòng -Thống kê;
 1. Các ủy viên:
 2. Ông Bùi Văn Thắng- UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã;
 3. Ông Đỗ Tiến Lực- UV BCH Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;
 4. Ông Nguyễn Văn Doanh – UV BCH Đảng ủy, Trưởng Công an xã;
 5. Ông Trần Đức Độ – UV BCH Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã;
 6. Bà Phạm Thị Thúy Quỳnh – UV BCH Đảng ủy- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã;
 7. Ông Bùi Văn Tám – UV BCH Đảng ủy, Công chức Văn Hóa xã hội;

Điều 2. Ủy ban bầu cử xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015.

Ủy ban bầu cử xã có con dấu riêng để hoạt động, được trưng dụng cán bộ, công chức xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.

Văn phòng UBND xã , các ban ngành đoàn thể có liên quan và các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

–    Như Điều 3;

–    UBBC huyện Kim Động;

–    Ban chỉ đạo bầu cử;(BC)

–    TT Đảng ủy; (BC)

–    TT Hội đồng nhân dân;

–    TT UBMTTQ xã;

–    Lưu: VP.TTHĐ.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng