Quyết định Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Văn bản

Quyết định thành lập Tổ công tác Tiếp công dân phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC HỢP

––––––––––

Số:  15 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác tiếp công dân

phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

–––––––––––––

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại số: 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo số: 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018;

Căn cứ Luật Tiếp công dân số: 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

Căn cứ Công văn số: 01/CV-TCD ngày 19/01/2021 của Văn phòng HĐND và UBND huyện Kim Động về việc tăng cường công tác tiếp công dân  phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Theo đề nghị của Văn phòng UBND xã.

 QUYẾT ĐỊNH :

 Điều 1. Thành lập Tổ công tác tiếp công dân của xã Đức Hợp trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm các ông, bà có tên sau:

  1. Tổ trưởng: Ông Đỗ Tiến Lực – Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã
  2. Các tổ viên:

– Ông Nguyễn Văn Doanh – ĐUV, Ủy viên UBND, Trưởng Công an xã;

– Ông Trần Đức Độ- Đảng ủy viên, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã;

– Ông Nguyễn Ngọc Thương – Công chức Văn phòng – Thống kê ;

– Bà Lê Thị Khẩn- Công chức – Văn phòng – Thống kê;

– Ông Đỗ Văn Chí- Công chức – Tư pháp- Hộ tịch;

– Ông Nguyễn Phan Du- Công chức Địa chính Nông nghiệp XD và MT;

– Ông Trần Văn Thoại- Công chức Tư pháp- Hộ tịch;

– Bà Trần Thị Mơ- Công chức Văn hóa – xã hội;

– Các đồng chí Trưởng thôn;

Điều 2. Chức năng nhiệm vụ và hoạt động của Tổ công tác

1. Phối hợp với tổ công tác tiếp công dân huyện Kim Động để tiếp công dân trên địa bàn xã; tổ chức đối thoại, vận động đưa về địa phương giải quyết theo quy định đối với công dân xã Đức Hợp đến Hà Nội, đến tỉnh, đến huyện trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Tổ chức tiếp công dân tại bộ phận một cửa theo quy định trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Tổ công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ viên tùy theo tình hình thực tế.

4. Các tổ viên Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện nghiệm nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ công tác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành.

Văn phòng UBND xã; các đồng chí Trưởng các ban ngành đoàn thể có liên quan; các đồng chí Trưởng các thôn; các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

–    Như Điều 3;

–    Văn phòng UBND huyện;

–    TT Đảng ủy; (BC)

–    TT Hội đồng nhân dân; (BC)

–    Lưu: VT,VP.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng