Mẫu Giấy xác nhận vùng không có dịch bệnh Covid-19

Văn bản

Giấy xác nhận vùng không có dịch Covid-19

UBND XÃ ĐỨC HỢP

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

––––––––––

Số: … /GXN-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

 

Đức Hợp, ngày  …  tháng  …. năm 2021

 GIẤY XÁC NHẬN

Cho công dân ở vùng không có dịch Covid-19

––––––––––––

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 XÃ ĐỨC HỢP,

HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN

 Xác nhận ông/bà: ………………………………;Sinh ngày……. tháng…… năm ……..

Số CMND/CCCD: ……………………………………………………………………..

Cấp ngày…… tháng……. năm ……… ; Do……………………………………………

Hộ khẩu thường trú: Thôn: …………………………;Xã ………………………………

Huyện: …………………………… ;Tỉnh/Thành phố: …………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………

  1. Lịch trình di chuyển dành cho đối tượng từ nơi khác đến và đi (nếu có)

Từ ……giờ, ….phút, ngày…../…../ 2021 đến ……giờ, ….phút, ngày……/..…/ 2021 từ thôn……………………………………xã………………………………………………

Huyện…………….. ……………..Tỉnh/thành phố…………………………………..…

Ở tại gia đình nhà ông/bà: …………………………….;Thôn ….………… ;xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là vùng chưa có dịch Covid-19;

 

  1. Dành cho cả 02 đối tượng:

Từ ……giờ, ….phút, ngày……/..…./ 2021 đi khỏi địa xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là vùng chưa có dịch Covid-19; Gồm những người đi cùng (nếu có);

1). …………………………………………; 4)………………………………………….

2). …………………………………………; 5)………………………………………….

3). …………………………………………; 6)………………………………………….

Trong quá trình cư trú tại địa bàn xã, công dân trên luôn chấp hành nghiêm các quy định của địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./

 

NGƯỜI XÁC NHẬN TM. BAN CHỈ ĐẠO XÃ

TRƯỞNG BAN

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Nguyễn Thị Hằng