Quyết định thành lập Các tổ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026

Văn bản

Quyết định số 31 thành lập Các tổ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021-2026 PDF

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC HỢP

–––––––

Số:   31  /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày 29 tháng  3  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC HỢP

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND huyện Kim Động về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 06 Tổ bầu cử ở 06 khu vực bỏ phiếu của 06 đơn vị bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Tổ bầu cử số 1 ở khu vực bỏ phiếu số 1 của đơn vị bầu cử số 1 (thôn Đức An) gồm 15 ông, bà có tên sau:

Tổ trưởng: Ông Lê Văn Dĩnh- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đức An.

Thư kí: Ông Phạm Văn Thắng- Trưởng ban Công tác MT – Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn Đức An;

Các uỷ viên:

 1. Bà Lê Thị Hiền – Chi hội trưởng Phụ nữ, Nông dân thôn Đức An;
 2. Ông Nguyễn Hữu Duyệt – Đảng ủy viên, Hiệu phó Trường THCS Đức Hợp;
 3. Bà Nguyễn Thị Hoa – Nhân viên Y tế thôn Đức An;
 4. Ông Nguyễn Hữu Cầu – Cử tri thôn Đức An;
 5. Ông Trần Đại Nghĩa – Cử tri thôn Đức An;
 6. Ông Đỗ Quang Tuyết – Cử tri thôn Đức An;
 7. Bà Bùi Thị Thúy- Cử tri thôn Đức An;
 8. Ông Đỗ Văn Tùy – Cử tri thôn Đức An;
 9. Ông Bùi Văn Bền – Phó trạm Trưởng Trạm Y tế xã;
 10. Ông Lê Trung Kiên – Cử tri thôn Đức An;
 11. Ông Trần Xuân Tranh – Cử tri thôn Đức An;
 12. Bà Lê Thị Thu Hiền – Cử tri thôn Đức An;
 13. Ông Trần Văn Đồng – Cử tri thôn Đức An;

Tổ bầu cử số 2 ở khu vực bỏ phiếu số 2 của đơn vị bầu cử số 2 (thôn Đức Quang), gồm 15 ông, bà có tên sau:

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Văn Thắng- Chi hội trưởng CCB, Cao tuổi thôn Đức Quang

Thư kí: Ông Đỗ Văn Chí; Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Các uỷ viên:

 1. Ông Đỗ Văn Hẹn- Cử tri thôn Đức Quang;
 2. Ông Phạm Long Vỹ- Cử tri thôn Đức Quang;
 3. Ông Lê Mạnh Khương- Cử tri thôn Đức Quang;
 4. Ông Nguyễn Văn Hiếu- Giáo viên trường Tiểu học Đức Hợp
 5. Bà Lê Thị Thanh Tư- Chi ủy viên Chi bộ thôn Đức Quang;
 6. Ông Lê Tiến Yên- Chủ tịch Hội CCB xã;
 7. Bà Đỗ Thị Niên- Ủy viên BCH hội Phụ nữ;
 8. Bà Hà Thị Hảo- Ủy viên BCH hội Nông dân
 9. Ông Trần Đức Khánh- Giáo viên Trường THPT Đức Hợp;
 10. Ông Vũ Xuân Hướng- Cử tri thôn Đức Quang;
 11. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy- Cử tri thôn Đức Quang;
 12. Bà Bùi Thị Vân Anh- Cử tri thôn Đức Quang;
 13. Ông Nguyễn Song Lam- Cử tri thôn Đức Quang;

Tổ bầu cử số 3 ở khu vực bỏ phiếu số 3 của đơn vị bầu cử số 3 (thôn Đức Trung) gồm 15 ông, bà có tên sau:

Tổ trưởng: Ông Trần Văn Thiện- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đức Trung

Thứ kí: Bà Nguyễn Thị Mãn- Cử tri thôn Đức Trung;

Các uỷ viên:

 1. Bà Đỗ Thị Thu- Chi hội trưởng Người Cao tuổi, Chữ thập đỏ thôn Đức Trung;
 2. Ông Trần Xuân Dinh- Chi hội trưởng CCB, Công an viên thôn Đức Trung;
 3. Bà Trần Thị Yến – Chi hội trưởng Phụ nữ thôn Tam Đa;
 4. Ông Đỗ Đức Thắng- Cử tri thôn Đức Trung;
 5. Ông Trần Văn Hiệp- Cử tri thôn Đức Trung;
 6. Ông Nguyễn Văn Long- Nhân viên Chăn nuôi Thú y xã;
 7. Ông Trần Ngọc Hải- Cử tri thôn Đức Trung;
 8. Bà Trần Thị Thanh Huyền- Giáo viên trường Tiểu học Đức Hợp;
 9. Bà Trần Thị Hiền- Giáo viên trường Tiểu học Đức Hợp;
 10. Ông Lê Đình Chu-Cử tri thôn Đức Trung;
 11. Ông Trương Văn Thọ- Giáo viên;
 12. Bà Nguyễn Thị Hiền- Chi hội Phó Người Cao tuổi thôn Đức Trung
 13. Bà Nguyễn Thị Quyên- Giáo viên

Tổ bầu cử số 4 ở khu vực bỏ phiếu số 4 tại đơn vị bầu cử số 4 (thôn Đức Ninh), gồm 13 ông, bà có tên sau:

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Số – Bí thư chi bộ-Trưởng thôn Đức Ninh

Thư kí: Ông Trần Văn Thoại – Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Các uỷ viên:

 1. Ông Phạm Văn Hiển – Chi hội trưởng CCB, Người CT, Chữ TĐ thôn Đức Ninh;
 2. Bà Nguyễn Thị Thành – Chi hội trưởng Phụ nữ, Nông dân;
 3. Ông Lê Đình Duyên – Bí thư Chi đoàn, Thôn đội trưởng;
 4. Ông Nguyễn Quang Vinh – Cử tri thôn Đức Ninh;
 5. Bà Nguyễn Thị Lan – Giáo viên Trường Mầm non Đức Hợp
 6. Ông Trần Đăng Xuất- Nhân viên Y tế thôn Đức Ninh;
 7. Ông Trần Văn Tỏ – Giáo viên Trường THPT Đức Hợp;
 8. Ông Trần Công Phúc – Giáo viên
 9. Bà Lê Thị Thu- Giáo viên Trường THCS Đức Hợp
 10. Ông Bùi Ngọc Thuyết- Cử tri thôn Đức Ninh;
 11. Ông Trần Đình Đảm- Cử tri thôn Đức Ninh

Tổ bầu cử số 5 ở khu vực bỏ phiếu số 5 tại đơn vị bầu cử số 5 (thôn Đức Phú), gồm 15 ông, bà có tên sau:

Tổ trưởng: Ông Trần Văn Hoa- Trưởng ban MTTQ Việt Nam, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn Đức Phú;

Thư kí: Ông Nguyễn Văn Tâm- Chi hội trưởng CCB, Người CT, Chữ TĐ thôn Đức Phú;

Các uỷ viên:

 1. Ông Vũ Đức Động- Bí thư Chi đoàn, Thôn đội trưởng thôn Đức Phú;
 2. Bà Trần Thị Thái Hưng- Cử tri thôn Đức Phú;
 3. Ông Phan Văn Cường- Công an viên thôn Đức Phú;
 4. Ông Vũ Văn Hiệp- Cử tri thôn Đức Phú;
 5. Bà Trần Thị Hường- Chi ủy viên thôn Đức Phú;
 6. Ông Nguyễn Văn Huỳnh- Cử tri thôn Đức Phú;
 7. Ông Bùi Đức Tiến- Cử tri thôn Đức Phú;
 8. Ông Đỗ Văn Hiền- Phó Chủ tịch Hội CCB xã Đức Hợp;
 9. Ông Trần Văn Quân- Cử tri thôn Đức Phú;
 10. Ông Nguyễn Văn Vóc- Cử tri thôn Đức Phú;
 11. Bà Hồ Thị Thuấn- Cử tri thôn Đức Phú;
 12. Bà Lê Thị Thúy Hạnh- Giáo viên Trường Mầm Non Đức Hợp
 13. Bà Đỗ Thị Vui- Chi ủy viên chi bộ thôn Đức Phú

Tổ bầu cử số 6 ở khu vực bỏ phiếu số 6 tại đơn vị bầu cử số 6 (thôn Đức Hòa) 15 ông, bà có tên sau:

Tổ trưởng: Ông Nguyễn Thanh Tuấn- Trưởng ban MTTQ, Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng thôn Đức Hòa;

Thư kí: Bà Trần Thị Thu Hà- Giáo viên Trường Tiểu học Đức Hợp;

Các uỷ viên:

 1. Ông Nguyễn Văn Hưng- Phó Trưởng ban MT thôn Đức Hòa;
 2. Ông Vũ Đức Triển – Chủ tịch Hội Người Cao tuổi thôn Đức Hòa;
 3. Ông Lê Quốc Việt- Cử tri thôn Đức Hòa;
 4. Bà Trần Thị Miền- Cử tri thôn Đức Hòa;
 5. Ông Lê Bá Quát- Cử tri thôn Đức Hòa;
 6. Ông Nguyễn Văn Bính- Cử tri thôn Đức Hòa;
 7. Ông Nguyễn Văn Quang – Cử tri thôn Đức Hòa;
 8. Ông Bùi Văn Dĩnh- Cử tri thôn Đức Hòa;
 9. Bà Phan Thị Vân- Cử tri thôn Đức Hòa;
 10. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy- Nhân viên Y tế thôn;
 11. Bà Vũ Thị Mười- Cử tri thôn Đức Hòa;
 12. Bà Nguyễn Thị Bích Hằng – Cử tri thôn Đức Hòa;
 13. Bà Đỗ Thị Hồng Thơm- Giáo viên Trường THPT Đức Hợp

Điều 2. Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 25 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13. Tổ bầu cử tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các tổ chức phụ trách bầu cử xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

– Uỷ ban bầu cử huyện;

– Đảng ủy, HĐND xã;

– Ban Chỉ đạo công tác bầu cử xã;

– Ban Thường trực UB MTTQVN xã;

– Các thành viên UBBC xã;

– Như Điều 3;

– Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hằng