Kế hoạch xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2021 xã Đức Hợp

Văn bản

Kế hoạch xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2021 xã Đức Hợp

UBND XÃ ĐỨC HỢP

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

––––––––

Số: 01/KH- HCTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Vận động xây dựng Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2021

–––––––––

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-BVĐ  ngày 25/3/2021 của Ban vận động xây dựng Quỹ bảo trợ nạn nhân chất dộc da cam huyện Kim Động.

Hội Chữ thập đỏ xã Đức Hợp xây dựng Kế hoạch vận động xây dựng Quỹ bảo trợ nạn nhân chât độc da cam năm 2021 (NNCĐDC, gọi tắt là Quỹ da cam) như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU.
 • Vận động xây dựng Quỹ da cam xã Đức Hợp là cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc tạo thêm nguồn lực góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo giúp đỡ Nạn nhân và gia đình NNCĐDC, đồng thời nêu cao ý thức trách nhiệm trong cán bộ, công nhân, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống nhân ái dân tộc mà tự nguyện tham gia ủng hộ Quỹ da cam với tinh thần “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách ” đồng cảm, chia sẻ giúp đỡ các Nạn nhân và gia đình NNCĐDC giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng Quỹ da cam sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, công nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Ngoài việc huy động lực lượng cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các đồng chí chi hội trưởng Hội CTĐ làm nòng cốt, còn có sự phối kết hợp của UBMTTQ Việt Nam các cáp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tạo thành lực lượng đông đảo trong Cuộc vận động ủng hộ xây dựng Quỹ da cam.
 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, MỨC VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:
 2. Đối tượng vận động.
 • Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp nhà nước, Y tế, cán bộ chiến sỹ các lực lượng Công an, Quân sự  và người dân trên địa bàn xã;
 • Học sinh, giáo viên, cán bộ công nhân viên các nhà trường
 • Các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hộ kinh doanh, cơ sơ sản xuất trên địa bàn xã;
 • Các nhà hảo tâm, những người con quê hương Đức Hợp đang sinh sống ở mọi miền của tổ quốc cũng như đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài
 1. Mức vận động ủng hộ Quỹ.
 • Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động hưởng lương, phụ cấp hưu trí, mất sức ủng hộ tôi thiêu 01 ngày lương trở lên.
 • Các doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn xã ủng hộ từ 01 triệu đồng trơ lên.
 • Các hộ sán xuất, kinh doanh, dịch vụ ủng hộ tối thiểu 200 ngàn đông/hộ.
 • Các hộ nông dân ủng hộ tối thiều 20 ngàn đông/hộ.
 • Học sinh THPT ủng hộ tối thiểu từ 10 ngàn đồng trở lên.
 • Khuyến khích các tập thẻ, cá nhân thông qua các hoạt động tổ chức sự kiện để ủng hộ Quỹ da cam.
 1. Chỉ tiêu vận động: Quỹ da cam năm 2021 vận động ủng hộ 30 triệu đồng.
 2. Thời gian, tiến độ thực hiện.

Từ ngày 20/4/2021 đến ngày 30/4/2021các cơ sở, các đơn vị tổ chức triên khai Cuộc vận động.

Phát động Tháng cao điềm xây dựng Quỹ da cam từ ngày 15/5/2021 đên ngày 15/6/2021. Định kỳ 10 ngày một lần các thôn, cơ quan, đơn vị tổng họp tiến độ triển khai kết quả vận động của đơn vị mình, sau đó báo cáo về Ban vận động xây dựng Quỹ da cam huyện (Gửi vê Hội CTĐ xã qua đồng chí Nguyễn Ngọc Thương Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ xã  để tổng hợp báo cáo về Ban vận động Huyện).

 1. Phương thức thu nộp.

Các thôn, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp thu nộp tiên ủng hộ Quỹ da cam đều phải lập danh sách ghi rõ họ tên, địa chi, số tiên ủng hộ và ký nhận của người ủng hộ. Tập hợp gửi Danh sách người ùng hộ vê Hội CTĐ xã để theo dõi tổng hợp báo cáo Đảng ủy- UBND và Hội CTĐ huyện theo kế hoạch.

Tông số tiền ủng hộ Quỹ da cam các đơn vị thu được nộp về:

Hội CTĐ xã Đức Hợp; Điện thoại liên hệ số: 0972.579.267 gặp đồng chí Nguyễn Ngọc Thương – Chủ tịch Hội

Trên đây là kế hoạch xây dựng quỹ nạn nhân chất độc da cam năm 2021 xã Đức Hợp. Đề nghị các cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động và toàn thể nhân dân quan tâm giúp đỡ để những nạn nhân chất độc da cam và gia đình có được cuộc sống ổn định và bớt những khó khăn hơn.

Đề nghị Đảng ủy- UBND xã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng các thôn quan tâm phối hợp động viên các tầng lớp nhân dân, chỉ đạo triển khai; tuyên truyên sâu rộng đến các đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ. Các đồng chí Chi hội trưởng hội chữ thập đỏ các thôn, báo cáo chi ủy chi bộ tổ chức thực hiện ./.

Nơi nhận:

-TT Đảng ủy- HĐND-UBND; (BC)

-UBNTTQ và các đoàn thể;

-Các Trường học, Y tế;

-Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã;

-Các thôn;

-Lưu: CTĐ.

 

TM. BCH  HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thương