Mẫu Giấy xác nhận vùng không có dịch bệnh Covid-19

Văn bản

Giấy xác nhận vùng không có dịch Covid-19

UBND XÃ ĐỨC HỢP

BCĐ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

––––––––––

Số: … /GXN-BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––

 

Đức Hợp, ngày  …  tháng  …. năm 2021

 GIẤY XÁC NHẬN

Cho công dân ở vùng không có dịch Covid-19

––––––––––––

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 XÃ ĐỨC HỢP,

HUYỆN KIM ĐỘNG, TỈNH HƯNG YÊN

 Xác nhận ông/bà: ………………………………;Sinh ngày……. tháng…… năm ……..

Số CMND/CCCD: ……………………………………………………………………..

Cấp ngày…… tháng……. năm ……… ; Do……………………………………………

Hộ khẩu thường trú: Thôn: …………………………;Xã ………………………………

Huyện: …………………………… ;Tỉnh/Thành phố: …………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………

  1. Lịch trình di chuyển dành cho đối tượng từ nơi khác đến và đi (nếu có)

Từ ……giờ, ….phút, ngày…../…../ 2021 đến ……giờ, ….phút, ngày……/..…/ 2021 từ thôn……………………………………xã………………………………………………

Huyện…………….. ……………..Tỉnh/thành phố…………………………………..…

Ở tại gia đình nhà ông/bà: …………………………….;Thôn ….………… ;xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là vùng chưa có dịch Covid-19;

 

  1. Dành cho cả 02 đối tượng:

Từ ……giờ, ….phút, ngày……/..…./ 2021 đi khỏi địa xã Đức Hợp, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là vùng chưa có dịch Covid-19; Gồm những người đi cùng (nếu có);

1). …………………………………………; 4)………………………………………….

2). …………………………………………; 5)………………………………………….

3). …………………………………………; 6)………………………………………….

Trong quá trình cư trú tại địa bàn xã, công dân trên luôn chấp hành nghiêm các quy định của địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19./

 

NGƯỜI XÁC NHẬN TM. BAN CHỈ ĐẠO XÃ

TRƯỞNG BAN

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *