Xã Đức Hợp ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông

Xã Đức Hợp ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông Thực hiện Công văn số 648/UBND ngày 06/7/2021 của UBND huyện về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuối năm 202, Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND xã Đức Hợp về […]

Continue Reading

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dan xã Đức Hợp khóa 24, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kì 2021-2026

Continue Reading

Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã Đức Hợp khóa XXIV nhiệm kì 2021-2026

Nghị quyết số 44 HĐND xã về việc điều chỉnh cơ cấu phân bổ số lượng người được giới thiệu ứn cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kì 2021-2026

Continue Reading

Tiếp tục truy vết Công dân từ Cẩm Giàng Hải Dương về xã Đức Hợp- Kim Động

Tiếp tục truy vết công dân từ tỉnh Cầm Giàng- Hải Dương UBND XÃ ĐỨC HỢP BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 –––––– Số 05 /BCĐ V/v tiếp tục truy viết, rà soát các công dân từ Cẩm Giàng về địa phương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Continue Reading