Tiếp tục truy vết Công dân từ Cẩm Giàng Hải Dương về xã Đức Hợp- Kim Động

Tiếp tục truy vết công dân từ tỉnh Cầm Giàng- Hải Dương UBND XÃ ĐỨC HỢP BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 –––––– Số 05 /BCĐ V/v tiếp tục truy viết, rà soát các công dân từ Cẩm Giàng về địa phương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Continue Reading