TẠM DỪNG TIẾP CÔNG DÂN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH

Văn hóa - Xã hội

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC HỢP

––––––––

Số:         / TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Đức Hợp, ngày ….. tháng 12 năm 2021

 THÔNG BÁO

Về viêc tạm dừng tiếp công dân để phòng, chống dịch Covid-19

–––––––––––

Thực hiện Thông báo số 444/TB-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên và Thông báo sô 1481/TB-UBND ngày 23/12/2021 của UBND huyện Kim Động về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng chống dịch Covid-19

Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp thông báo như sau:

  1. Tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã Đức Hợp (bao gồm tiếp công dân thường xuyên, định kì và tổ chức đối thoại) kể từ ngày 23/12/2021 để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.
  2. UBND xã chỉ xem xét, xử lí đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân gửi đến qua bưu điện hoặc các hình thức hợp lệ khác đảm bảo đúng quy định.

Vậy UBND xã thông báo tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã biết và thực hiện.

Đề nghị Đài truyền thanh xã, các đồng chí Trưởng thôn thông báo liên tục trên hệ thống truyền thanh xã, thôn để toàn thể nhân dân biết thực hiện./.