Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Chính trị Văn bản

ỦY BAN BẦU CỬ

XÃ ĐỨC HỢP

Số:          /NQ-UBBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Đức Hợp, ngày      tháng       năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử

đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp khóa XXIV,

nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân bổ về 6 đơn vị bầu cử

ỦY BAN BẦU CỬ XÃ ĐỨC HỢP

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-UBBC ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đức Hợp về việc lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét đề nghị của Văn phòng Thống kê – Thư ký Ủy ban bầu cử xã.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công bố danh sách 43 người chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân bổ về 06 đơn vị bầu cử trên địa bàn xã để bầu 26 đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử xã; các Ban bầu cử, các tổ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã; các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Đức Hợp khóa XXIV nhiệm kì 2021-2026; các ông, bà có tên trong danh sách căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

–    Như Điều 3;

–    UBBC huyện Kim Động;

–    Ban chỉ đạo bầu cử;(BC)

–    TT Đảng ủy; (BC)

–    TT Hội đồng nhân dân;

–    TT UBMTTQ xã;

–  Đài Truyền thanh;

–  Cổng thông tin điện tử xã;

–    Lưu:TTHĐ.UBBC

TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Trần Văn Tư