Kế hoạch triển khai thực hiện đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 xã Đức Hợp

Chuyển đổi số Văn bản