CƠ CẤU BỘ MÁY CỦA ĐẢNG ỦY- HĐND-UBND

Chính trị

I. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHÓA 25, NHIỆM KỲ 2020-2025 CÓ 05 ĐỒNG CHÍ

Chân dung các đồng chí trong Ban Thường vụ

Đ/c Trần Văn Tư- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã

Đ/c Nguyễn Thị Hằng- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã

Đ/c Hà Thị Thanh Hoa- Phó Bí thư TT Đảng ủy

Đ/c Trần Ngọc Đại- Ủy viên Ban Thường vụ- Phó Chủ tịch HĐND xã

Đ/c Bùi Văn Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy- Chủ tịch UBMTTQ xã

II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY XÃ ĐỨC HỢP KHÓA 25, NHIỆM KY 2020-2025 CÓ 15 ĐỒNG CHÍ

 1. Đ/c Trần Văn Tư- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã
 2. Đ/c Hà Thị Thanh Hoa- Phó Bí thư TT Đảng ủy
 3. Đ/c Nguyễn Thị Hằng- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND xã
 4. Đ/c Trần Ngọc Đại- Ủy viên Ban Thương vụ Phó Chủ tịch HĐND xã
 5. Đ/c Bùi Văn Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy- Chủ tịch UBMTTQ xã
 6. Đ/c Đỗ Tiến Lực- Phó Chủ tịch UBND xã
 7. Đ/c Phạm Thị Thúy Quỳnh- Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ
 8. Đ/c Hà Đức Hiền- Chủ tịch Hội Nông dân
 9. Đ/c Bùi Thị Huê- Bí Thư Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh.
 10. Đ/c Phạm Thị Nụ- Văn phòng Đảng ủy – Phó Chủ tịch Hội Nông dân
 11. Đ/c Nguyễn Hữu Duyệt- Phó Hiệu trưởng trường THCS Đức Hợp
 12. Đ/c Nguyễn Văn Doanh- Ủy viên UBND xã- Trưởng Công an xã
 13. Đ/c Trần Đức Độ- (…) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
 14. Đ/c Vũ Hoàng Cầm- Phó Chủ tịch UBMTTQ- Bí thư Chi bộ- Trưởng thôn Đức Phú
 15. Đ/c Bùi Văn Tám- Công chức Văn Hóa xã hội ( TDTT)

III. DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ, BÍ THƯ, CHỦ TỊCH CÁC ĐOÀN THỂ

 1. Đ/c Đỗ Tiến Lực- ĐUV -Phó Chủ tịch UBND xã
 2. Đ/c Nguyễn Văn Doanh- ĐUV-Ủy viên UBND xã- Trưởng Công an xã
 3. Đ/c Trần Đức Độ- (…) ĐUV Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã
 4. Đ/c Bùi Văn Tám- ĐUV Công chức Văn Hóa -xã hội ( TDTT)
 5. Đ/c Nguyễn Ngọc Thương- Công chức Văn Phòng – Thống kê
 6. Đ/c Lê Thị Khẩn- Công chức Văn Phòng- Thống kê
 7. Đ/c Đỗ Mạnh Cường- Công chức Địa chính Nông nghiệp xây dựng và Môi trường
 8. Đ/c Nguyễn Phan Du- Công chức Địa chính Nông nghiệp xây dựng và Môi trường
 9. Đ/c Trần Thị Mơ- Công chức Văn Hóa xã hội ( LĐTBXH)
 10. Đ/c Đ/c Trần Văn Thoại- Công chức Tư pháp- Hộ tịch
 11. Đ/c Đỗ Văn Chí- Công chức Tư pháp- Hộ tịch
 12. Đ/c Trần Thị Luyến- Công chức Tài chính- Kế toán
 13. /c Lê Tiến Yên- Chủ tịch Hội CCB
 14. Đ/c Phạm Thị Thúy Quỳnh- Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ
 15. Đ/c Hà Đức Hiền- Chủ tịch Hội Nông dân
 16. Đ/c Bùi Thị Huê- Bí Thư Đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh.

IV. DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ- TRƯỞNG THÔN NHIỆM KÌ 2020-2022

(Thực hiện theo Đề án số 10-ĐA/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy Hưng Yên; Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 29/5/2019 về thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn. Đảng ủy đã chỉ đạo thực hiện Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn)

 1. Đ/c Lê Văn Dĩnh – Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đức An
 2. Đ/c Phạm Văn Thiện – Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đức Quang
 3. Đ/c Trần Văn Thiện – Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đức Trung
 4. Đ/c Nguyễn Văn Đĩnh – Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đức Hòa
 5. Đ/c Vũ Hoàng Cầm- Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đức Phú
 6. Đ/c Nguyễn Ngọc Số- Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Đức Ninh