Báo cáo dân số xã Đức Hợp Năm 2020

Văn bản

Báo cáo thống kê dân số xã Đức Hợp năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

Xã: ĐỨC HỢP

BÁO CÁO DÂN SỐ

Cả năm 2020

(Ngày nộp báo cáo: 20/1/2021)

 

STT

CHỈ TIÊU

Người, hộ

Ghi chú

1.

Tổng số trẻ em sinh (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 )

137  
Trong đó: Nữ 71
2. Tổng số người chết (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 ) 50  
Trong đó: Nữ 23
* Số người chết trong độ tuổi lao động (Nữ từ 15 – 55; Nam từ 15 –  60 tuổi) 50
. Trong đó: Nữ 0
3. Số người chuyển đến (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 ) 66  
Trong đó: Nữ 51
* Số người chuyển đến trong độ tuổi lao động  (Nữ từ 15 – 55; Nam từ 15 –  60 tuổi) 64
Trong đó: Nữ 45
* Số người tỉnh ngoài chuyển đến 29
Trong đó: Nữ 18
* Số người tỉnh ngoài chuyển đến trong độ tuổi lao động (Nữ từ 15 – 55; Nam từ 15 –  60 tuổi) 26
Trong đó: Nữ 16
4. Số người chuyển đi (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 ) 81  
Trong đó: Nữ 58
* Số người chuyển đi trong độ tuổi lao động 76
Trong đó: Nữ 56
* Số người chuyển đi tỉnh ngoài 53
Trong đó: Nữ 25
* Số người chuyển đi tỉnh ngoài trong độ tuổi lao động 51
Trong đó: Nữ 23
5. Tổng số hộ của xã (có đến 31/12/2020 ) 2405  
* Trong đó: Hộ làm nông nghiệp (có đến 31/12/2020 ) 1605
6. Số người tàn tật mất khả năng lao động (có đến 31/12/2020 ) 85
7. Tổng số nhân khẩu của xã (có đến 31/12/2020) 8766
  * Trong đó: nữ    
 

CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ

Đức Hợp, ngày 18 tháng  01 năm 2021

        UỶ BAN NHÂN XÃ