Báo cáo dân số xã Đức Hợp Năm 2020

Văn bản

Báo cáo thống kê dân số xã Đức Hợp năm 2020

UỶ BAN NHÂN DÂN

Xã: ĐỨC HỢP

BÁO CÁO DÂN SỐ

Cả năm 2020

(Ngày nộp báo cáo: 20/1/2021)

 

STT

CHỈ TIÊU

Người, hộ

Ghi chú

1.

Tổng số trẻ em sinh (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 )

137  
Trong đó: Nữ 71
2. Tổng số người chết (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 ) 50  
Trong đó: Nữ 23
* Số người chết trong độ tuổi lao động (Nữ từ 15 – 55; Nam từ 15 –  60 tuổi) 50
. Trong đó: Nữ 0
3. Số người chuyển đến (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 ) 66  
Trong đó: Nữ 51
* Số người chuyển đến trong độ tuổi lao động  (Nữ từ 15 – 55; Nam từ 15 –  60 tuổi) 64
Trong đó: Nữ 45
* Số người tỉnh ngoài chuyển đến 29
Trong đó: Nữ 18
* Số người tỉnh ngoài chuyển đến trong độ tuổi lao động (Nữ từ 15 – 55; Nam từ 15 –  60 tuổi) 26
Trong đó: Nữ 16
4. Số người chuyển đi (từ 01/1/2020 đến 31/12/2020 ) 81  
Trong đó: Nữ 58
* Số người chuyển đi trong độ tuổi lao động 76
Trong đó: Nữ 56
* Số người chuyển đi tỉnh ngoài 53
Trong đó: Nữ 25
* Số người chuyển đi tỉnh ngoài trong độ tuổi lao động 51
Trong đó: Nữ 23
5. Tổng số hộ của xã (có đến 31/12/2020 ) 2405  
* Trong đó: Hộ làm nông nghiệp (có đến 31/12/2020 ) 1605
6. Số người tàn tật mất khả năng lao động (có đến 31/12/2020 ) 85
7. Tổng số nhân khẩu của xã (có đến 31/12/2020) 8766
  * Trong đó: nữ    
 

CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ

Đức Hợp, ngày 18 tháng  01 năm 2021

        UỶ BAN NHÂN XÃ

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *