Kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024

Văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN

 XÃ ĐỨC HỢP

———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Số:  15 /KH-UBND

 Đức Hợp, ngày 09  tháng  5  năm 2022

 KẾ HOẠCH

Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024

————————

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều cảu Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh  Hưng Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại  thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Nghị quyết 172 ngày Nghị quyết 172/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên sửa đổi một số điều của Nghị quyết 277/2020/NQ-HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnhquy định chức danh số lượng và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Thực hiện Công văn số 424-CV/HU ngày 30/3/2021 của Huyện ủy Kim Động về việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kì 2022-2025.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đức Hợp về việc tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kì 2022-2024

Thực hiện Công văn số 318/UBND-PNV ngày 13/4/2022 của UBND huyện Kim Động về việc hướng dẫn tổ chức bầu cử trưởng thôn trên địa bàn huyện Kim Động;

Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích:

          Thông qua bầu cử Trưởng thôn để phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư thôn và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần quan trọng trong việc củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.

 1. Yêu cầu:

Việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, phải thực hiện đúng quy trình, quy định theo Hướng dẫn về tổ chức hoạt động của thôn, của Bộ Nội vụ và Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố theo nhiệm kì (2,5 năm) của UBND tỉnh Hưng Yên tại Quyết định số: 02/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh  Hưng Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại  thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 1. NỘI DUNG

Để chuẩn bị tốt và kịp thời gian cho ngày bầu cử, UBND xã xây dựng xây dựng kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm  kì 2022-2024 như sau:

Yêu cầu các thôn tổ chức thực hiện đúng quy trình bầu Trưởng thôn theo quy định Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh  Hưng Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại  thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Các bước thực hiện công tác bầu cử:

Công bố ngày bầu cử: Dự kiến trong tháng 5/2022

Hình thức bầu cử: Tổ chức cuộc bầu cử riêng và bằng hình thức bỏ phiếu kín

Thành phần cử tri tham gia bầu cử: Cử tri đại diện hộ gia đình.

Lập và công bố danh sách người ứng cử: Dự kiến trong tháng 5 năm 2022

Thành lập Tổ bầu cử: tháng 5/2022.

Lập danh sách và niêm yết cử tri: lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình và niêm yết tại Nhà văn hóa thôn trong tháng 6/2022.

Các khiếu nại, kiến nghị về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận, báo cáo UBND xã, giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm trước 24 giờ trước giờ bầu cử.

 1. Tiến hành bầu cử:

– Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín; cử tri đại diện cho hộ gia đình trong thôn.

– Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu in sẵn họ tên, sắp xếp theo vần A,B,C tên của người ứng cử, phiếu bầu cử phát hành phải được đóng dấu treo của UBND xã.

Việc kiểm phiếu bầu cử do Tổ bầu cử đảm nhiệm và được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu; biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử được lập tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc kiểm phiếu kết thúc.

Cuộc bầu trưởng thôn được tiến hành khi có trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham gia bầu cử.

Tất cả được thực hiện dưới sự giám sát của đại diện nhân dân và đại diện UBND xã.

 1. Xác định kết quả bầu cử:

Xác định kết quả bầu cử được thực hiện căn cứ theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh  Hưng Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại  thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Người trúng cử khi có số phiếu đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn.

 1. Công nhận kết quả bầu cử:

Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng Tổ bầu cử, UBND xã xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử.

 1. Địa điểm, thời gian tiến hành bầu cử:

– Địa điểm: tại Nhà Văn hóa các thôn

– Thời gian tiến hành bầu cử: Bắt đầu từ 07 giờ và kết thúc là 19 giờ (Chủ nhật) ngày 19 tháng 6/2022.

 1. Kinh phí bầu cử:

          Kinh phí tổ chức bầu cử Trưởng thôn do ngân sách xã đảm bảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Văn phòng UBND xã:

          Văn phòng UBND xã chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024 theo kế hoạch; Tổng hợp kết quả bầu cử báo cáo UBND xã và UBND huyện.

Theo dõi, đôn đốc  tình hình thực hiện công tác bầu cử của các thôn báo cáo Chủ tịch UBND xã để kịp thời chỉ đạo.

Chuẩn bị đầy đủ tài liệu bầu cử, phiếu bầu cử, văn phòng phẩm.

 1. Tài chính – kế toán:

          Phối hợp với Văn phòng xây dựng dự toán kinh phí từ ngân sách xã để chi hỗ trợ cho các thôn kinh phí phục vụ bầu cử Trưởng thôn và hướng dẫn quyết toán theo quy định.

 1. Văn hóa – thông tin:

          Hướng dẫn các thôn trang trí; tổ chức thông tin, tuyên truyền cổ động và các hình thức tuyên truyền trực quan sinh động cho cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.

 1. Đài truyền thanh:

          Tổ chức viết tin, bài và tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2024.

 1. Công an, quân sự xã:

          Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ để cuộc bầu cử diễn ra an toàn; Công an xã phối hợp với Quân sự xã bảo vệ an toàn tuyệt đối tại các điểm bầu cử. Giao Đ/c Trưởng Công an xã chỉ đạo, điều hành hai lực lượng.

 1. Mặt trận Tổ quốc xã:

Căn cứ kế hoạch này tổ chức triển khai tới Ban Mặt trận Tổ quốc các thôn thực hiện quy trình, các bước tiến hành bầu cử trưởng thôn theo đúng thời gian quy định tại Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh  Hưng Yên về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và tiêu chí phân loại  thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

 1. Các Đoàn thể (Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) tích cực triển khai tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, đi bầu cử theo tinh thần dân chủ, văn hóa văn minh để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp và đảm bảo theo quy định của pháp luật.
 2. Các thôn :

          Chủ trì, phối hợp với Ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức thực hiện đúng thời gian, các bước theo kế hoạch của UBND xã về công tác bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn xã Đức Hợp, nhiệm kỳ 2022-2024. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các thôn kịp thời báo cáo UBND xã (qua đ/c Thương Văn phòng UBND xã) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

– Phòng Nội vụ huyện;

– Đảng ủy, HĐND xã;

– CT, PCT UBND xã;

– Công an, quân sư;

– Các ban, ngành đoàn thể có liên quan;

– Các thôn;

– Lưu: VT.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hằng