Điểm nhấn trong cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính năm 2023

Cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023 được triển khai theo kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh. Ban tổ chức nhận được 126 bài dự thi của tác giả, nhóm tác giả thuộc 18 sở, ban, ngành và […]

Xem tiếp

Tiếp tục truy vết Công dân từ Cẩm Giàng Hải Dương về xã Đức Hợp- Kim Động

Tiếp tục truy vết công dân từ tỉnh Cầm Giàng- Hải Dương UBND XÃ ĐỨC HỢP BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 –––––– Số 05 /BCĐ V/v tiếp tục truy viết, rà soát các công dân từ Cẩm Giàng về địa phương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – […]

Xem tiếp